Bæredygtighed

ESG og bæredygtighed

 

Arbejdsmiljø og bæredygtighed går ofte hånd i hånd.

I Amilkon oplever vi derfor ofte en efterspørgsel efter hjælp til bæredygtige valg både når der skal købes ind og produceres.

 

Vi oplever også at mange virksomheder allerede er godt i gang med at dokumentere og sætte mål for deres arbejde for en bæredygtig fremtid i form af en ESG-rapport. Det er der mange grunde til, for både kunder, myndigheder og bankerne stiller højere krav til at virksomhederne arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid. Amilkon hjælper også gerne din virksomhed med at dokumentere og sætte mål for bæredygtighed.


CSRD (Corporate Sustainability Reporting Direktive) og ESRS (European Sustainability Reporting Standards) er EU-direktiver som stiller krav om, at alle virksomheder med over 250 ansatte i fremtiden skal offentliggøre oplysninger om bæredygtighed i hele deres værdikæde. Da rigtig mange virksomheder indgår i disse værdikæder som leverandører, distributører eller forhandlere vil de nye krav blive relevante for en stor del af erhvervslivet. ESRS er en række EU-direktiver som beskriver hvordan og hvad der skal rapporteres om inden for:


Miljøforhold

 • Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Sociale forhold

 • Lige muligheder for alle 
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder


Governance

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici

 

Strategi, mål og rapportering af bæredygtighed

Vi kan hjælpe jer med at opfylde kravene i de nye direktiver og bruge dem aktivt til formidle jeres jeres bæredygtige udvikling ved fx


 1. Workshops med ideudvikling om indsatser. Vi tager udgangspunkt i jeres forretning og stiller skarpt på de nye krav om rapportering.
 2. Beskrive jeres hidtidige indsatser for bæredygtig omstilling.
 3. Udvikle skabeloner og rapportere jeres nuværende miljø-, social- og ledelsesmæssige forhold herunder CO2-regnskab.
 4. Sætte mål for virksomhedens fremtidige bæredygtige omstilling og give konkrete råd om fx  klimahandleplaner, energibesparelser og vedvarende energi, substitution af farlige stoffer og materialer, affaldssortering, cirkulær økonomi, arbejdsmiljø og ledelse.
 5. Opstille krav og udarbejde spørgeskemaer til jeres leverandører, distributører og forhandlere.
 6. Udarbejde tekster og grafik til formidling jeres bæredygtige indsatser.


I får dermed et grønnere image og vil være på forkant med udviklingen og de stigende krav til den bæredygtige omstilling.

CSRD og ESRS bygger på FN's verdensmål 


De fleste kender til 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. Rigtig mange virksomheder har arbejdet med verdensmålene og beskrevet deres påvirkning for nogle af dem. Desværre har det i nogle tilfælde bevirket greenwashing, hvor nogle har overdrevet deres positive indsatser og nedtonet deres negtive påvirkninger på bæredygtigheden. Med CSRD og ESRS kommer der nu klare regler for hvad og hvordan de bæredygtige indsatser skal dokumenteres. Dermed bliver det lettere at sammenligne virksomhederne. 

   

Det er ikke kun EU og regeringen, der ligger pres på virksomhederne for at få gennemført den grønne omstilling - det gør forbrugerne også!


Virksomheder, der i tide tager arbejdet med bæredygtighed til sig spås en stor konkurrencefordel. Tiltag som vedvarende energi, økologiske produkter og sundhedsfremme kan i første omgang virke som store investeringer, men kan vise sig at være givet godt ud - både for virksomhedens fremtidige økonomi og for miljøet.


Send en mail til emk@amilkon.dk eller ring til 93 96 0152, for at få en uforpligtende snak eller et møde om, hvordan vi kan hjælpe jer med den grønne omstilling.

Amilkons egen bæredygtige udvikling


Længe inden verdensmålene blev vedtaget i 2015 har vi arbejdet for en bæredygtig udvikling.

Med sund fornuft og omtanke har vi gradvist lagt vores liv om, for at gøre vores aftryk på kloden så neutralt som muligt.

Undervejs har vi lært meget nyt og har hele tiden haft det for øje, at det skal være sjovt at leve!


Her skal blot nævnes nogle af vores tiltag:

 • I huset, hvorfra vi driver virksomhed, har vi sparet meget energi ved at efterisolere, udskifte til vinduer med 3-lags energiruder, LED-pærer mm.
 • I 2012 fik vi installeret solceller, som årligt producerer ca. samme mængde el, som vi forbruger.
 • Vi kører i elbil og energiøkonomiske benzinbiler.

 • I haven har vi plantet frugttræer og anlagt urtehave, så vi er delvist selvforsynende med økologisk frugt og grøntsager.

 • Vi har begrænset madspil og skåret ned på rødt kød.
 • Løbende kommer vi længere væk fra "køb og smid væk kulturen" ved selv at genbruge, affaldssortere og sende vores brugte ting til genbrug.
 • Vi bruger Klimakompasset til at opgøre vores udledninger.


Disse tiltag er i overenstemmelse med nogle af delmålene i Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Med Verdensmål 12 har vi - ligesom mange andre virksomheder og private husstande - fået bedre mulighed for at italesætte, at vi gør en forskel til gavn for miljøet. Samtidig giver det inspiration til nye mål.

Vores egen indsats for at skabe en bæredygtig udvikling kan i mange tilfælde overføres til andre virksomheder. Det er bl.a. det E-et handler om i ESG, og vil være et godt sted at starte for de fleste virksomheder. 


Den grundlæggende ide med Amilkon er at hjælpe virksomheder med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så ulykker, nedslidning og sygdomme forebygges.
Et godt arbejdsmiljø er med til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, samt skabe større produktivitet.  

Disse elementer indgår i nogle af delmålene i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Derfor understøtter Amilkons idegrundlag og ydelser Verdensmål 3 og 8. Under S-et i ESG skal virksomheder bl.a. rapportere om arbejdsulykker, arbejdsrelaterede skader og det dertilhørende sygefravær. Så arbejdet med at skabe et sikkert og sundt arbejdmiljø er også i den henseende vigtig.


Amilkon vil fortsat understøtte verdensmål 3, 8 og 12!