Kemi, indeklima

Kemi, indeklima og ventilation

 

Kemiske stoffer og materialer anvendes i de fleste virksomheder. Enten direkte i produktionen i form af fx maling, lim, svejsegasser, i undervisning eller ved rengøring. For at sikre, at medarbejderne påvirkes mindst muligt af kemiske produkter, er det et lovkrav, at der udarbejdes kemisk risikovurdering for de farlige stoffer og materialer, der anvendes eller dannes i virksomheden.

 

Amilkon hjælper gerne med at vurdere de kemiske stoffer på din virksomhed

og udarbejde den kemiske risikovurdering. 


Amilkon har udarbejdet et værktøj, hvor risikovurderingen kan udføres.

I værktøjet er Risikoen = Farlighed x Eksponeringsgrad x Hyppighed.

Virksomhedens vigtigste ressourcer er medarbejderne!

 

Medarbejderne kan kun præstere deres bedste og trives, når rammerne for arbejdet er på plads.

Heri indgår, at indeklimaet er behageligt at opholde sig i.

 

Uanset om arbejdet foregår i et kontor, indenfor industrien, i en uddannelsesinstitution, i et laboratorium eller et helt andet sted, må det undgås at medarbejderne udsættes for negative påvirkninger gennem indeklimaet.

 

Et behov for at kortlægge forholdene kan f.eks. opstå, hvis medarbejderne via APV’en angiver, at de oplever gener fra indeklimaet i bestemte arbejdsområder, ved bestemte arbejdsprocesser eller på bestemte årstider. Det kan også forekomme, at sygefraværet er relativt højt og dermed indikerer et behov for at finde årsager og løsninger.

 

Amilkon har stor erfaring med at kortlægge, vurdere og finde løsninger til gavn for medarbejdere, samt vurdere om luftkvalitet og andre forhold lever op til regler og anbefalinger fra Arbejdstilsynet, Statens Byggeforsknings-institut (SBI), indeklimastandarder mm.

 

Herunder nævnes en række af de værktøjer, der kan tages i brug i forbindelse med kortlægningen:

  • Målinger af temperatur, luftfugtighed, lufthastighed, luftens indhold af kuldioxid mm.
  • Røgforsøg, der kan vise luftens bevægelser i lokalet
  • Arbejdshygiejniske målinger, hvis der er særlige forureningskilder
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Luftskifte ved rumventilation og procesventilation
  • Vurdering af ventilationsanlæg ud fra den tekniske dokumentation og observationer
  • Vurdering af arbejdsprocesser
  • Observering af interne og eksterne faktorer, der påvirker indeklimaet
  • Dialog med AMO, medarbejdere, interne teknikere, eksterne entreprenører og ledelsen
  • Udarbejde dokumenter til myndigheder og føre dialog med disse, hvis I ønsker det.

 

På et indledende møde i virksomheden aftales forløb og anvendelser af værktøjer i kortlægningen. Dette skrives i et tilbud med prisoverslag.   

Resultatet af kortlægningen samles i et notat, der sendes pr. mail inkl. overordnede løsningsforslag.

Notatet gennemgås på et møde i virksomheden, hvor evt. behov for at forbedre forholdene teknisk eller administrativt drøftes nærmere.

 

Hvis det ønskes, kan Amilkon herefter rådgive i det videre forløb.

 

Hvis der er brug for at inddrage entreprenører, kan Amilkon opstille kravspecifikationer, der svarer til virksomhedens behov og muligheder samt reglerne på området. Amilkon kan vurdere de indkomne tilbud og evt. foretage vurdering af udførte løsninger og den tilhørende dokumentation. Dermed kan virksomheden opnå en optimal løsning på den korte og længere bane mht. investering, vedligeholdelses- og driftsudgifter.

 

Send en mail til sj@amilkon.dk eller ring til 93 96 52 60 og lad os give et bud på, hvordan jeres indeklima kan forbedres.