Akustik, støj

 Vi måler akustik og støj

- og giver forslag til forbedringer

Akustik, støj og vibrationer

Kraftig støj på arbejdspladsen kan medføre nedsat hørelse og andre gener, der forringer livskvaliteten.

På kontorer kan støjen fra kolleger, telefoner mm. være årsag til uønskede forstyrrelser, koncentrationsbesvær og stress.   

 

Unødig støj kan være meget generede på arbejdspladsen, og medføre at medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde så effektivt. De går sikkert også mere trætte hjem fra arbejde. Desuden vil kommunikationen med kollegaerne være yderst vanskelig og måske overhøres vigtige signaler på arbejdspladsen.

Støj og akustik - kortlægning og løsningsforslag


Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for kraftig eller unødig, generende støj.

Det kan dog være vanskeligt umiddelbart at afgøre, hvor stor støjbelastningen er.


Vi har mange års erfaring med at foretage støj- og akustikmålinger i kontorer, undervisningslokaler, produktionslokaler mm og ved udvalgte maskiner. Derefter foretages beregninger og resultatet vurderes i forhold til Arbejdstilsynets regler. Når der er klarhed over, hvor længe medarbejderne er udsat for støjpåvirkningen og hvor kraftig den er, kan behovet for indsatser afklares. I vurderingen indgår medarbejdernes erfaringer, oplysninger og arbejdsgange som vigtige parametre.


En del af løsningen kan være at forbedre rumakustikken i arbejdslokalerne. Vi har stor erfaring med at finde de bedst egnede akustikforbedrende produkter. F.eks. akustiklofter, vægabsorbenter, nedhængte bafler mm.

Arbejdstilsynet har opstillet regler og anbefalinger omkring rumakustik for arbejdsrum. Anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) eller standarder kan også komme i spil.


Et typisk forløb vil være, at vi efter kortlægningen og eventuelle beregninger, sender et notat med resultatet af målingerne pr. mail. Ved et efterfølgende møde drøftes kortlægning, vurdering og løsningsforslag. Her inddrages medarbejdernes og arbejdsmiljøorganisationens forventninger, så løsningsforslag er i tråd med medarbejdernes ønsker og virksomhedens muligheder.


Den optimale løsning er naturligvis at fjerne støjkilden, finde mere støjsvagt udstyr eller indkapsle støjkilden.

Nye arbejdsgange og adfærdsændringer kan være en del af løsningen.

Tekniske løsninger kan være at automatisere arbejdsprocessen, så medarbejderne ikke behøver at opholde sig i et støjfyldt område i lang tid af gangen.


Amilkon kan hjælpe med at opstille en kravspecifikation, som entreprenører skal følge ved tilbudsgivning og udførelse samt dokumentation heraf.

Ligeledes vurderes tilbud og der udføres kontrolmålinger, hvis det ønskes.


Der udføres støjmålinger med klasse 1 udstyr. Målinger kan fx udføres efter DS/EN ISO 3740-serien (Bestemmelse af lydeffektniveau LW) eller DS/EN ISO 11200-serien (Bestemmelse af lydtrykniveau LP).


Amilkon kan udføre rumakustiske målinger efter Arbejdstilsynets retningslinjer, relevante anvisninger fra SBI og standarder.


Vibrationer


Amilkon kan udføre vibrationsmålinger på teknisk udstyr. F.eks pumper, motorer, maskiner og andet teknisk udstyr.


Det viser sig, at en del virksomheder har brug for at få kortlagt vibrationer i bygningsdele, fx i gulve før opstilling af følsomt udstyr. Producenter kan have opstillet krav for, hvor meget gulvet må vibrere, så udstyret ikke påvirkes. Amilkon kan udføre de nødvendige vibrationsmålinger:

Få målt før opstilling, så der ikke kommer kedelige overraskelser, når udstyret er installeret.


Send en mail til sj@amilkon.dk eller ring til 93 96 52 60 for at få et uforpligtende møde om kortlægning og løsningsforslag af præcis dine udfordringer med støj, akustik og vibrationer.